Cyfarfod

Pwy 'di pwy

Mae tîm o swyddogion prosiect (un ai wedi’u cyflogi’n uniongyrchol neu wedi’u contractio gan Wasanaeth Datblygu Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) sy’n cydlynu gweithgareddau y Grŵp Gweithredu Lleol, ac sy’n gweithio yn y maes i gyflwyno’r prosiectau.

Mae’r tîm ar gael i gynghori a chynorthwyo trigolion, perchnogion busnes a grwpiau cymunedol yng Nghonwy wledig ar unrhyw agwedd o’r Cynllun Datblygu Gwledig a’i weithrediad.

Elen Haf Edwards – Rheolwr Strategol Datblygu Gwledig
Laura Fisher – Swyddog Marchnata a Gweinyddol
Tom Jones – Swyddog Cyllid a Hawliadau

Ela Fôn Williams – Swyddog Cymuned, Diwylliant a Threftadaeth
Meira Woosnam – Swyddog Ysgogi yn yr Ardal Wledig
Rhys Evans – Swyddog Partneriaethau Busnes a Chadwyn Gyflenwi

GGLl

Grŵp Gweithredu LLeol

Mae partneriaeth LEADER yn cael ei hadnabod fel Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl), ac mae’n gyfrifoldeb y GGLl i ddarparu cyfeiriad strategol a sicrhau bod y gweithgareddau’n cyd-fynd â Strategaeth Datblygu Lleol Conwy. Mae’r GGLl yng Nghonwy yn cynnwys 24 o gynrychiolwyr o wahanol sectorau, gan gynnwys twristiaeth, ffermio, y trydydd sector, llywodraeth leol a sefydliadau addysgol.

Sector Preifat

Berwyn Evans- Diwylliannol
Penodi aelod newydd – Gwirfoddol
Bryn Jones – Amgylcheddol
Dafydd P Jones – Amaethyddol
Einir Williams – Amaethyddol
Eleri Evans – Gwirfoddol
Ffuon P Williams – Gwirfoddol
Gareth Roberts – Busnes
Geraint Jones – Amgylcheddol
Gethin Owen – Amaethyddol
Iestyn Pritchard – Amaethyddol
Iwan Williams – Diwylliannol
Rhian Owen – Busnes
Rhys Thomas – Diwylliannol
Wendy Jones – Gwirfoddol

Sector Cyhoeddus

Alun Price – Cyfoeth Naturiol Cymru
Arfon Hughes – Hwylusydd Tai Gwledig – Grŵp Cynefin
Cllr Goronwy Edwards – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cllr Louise Emery – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Keith O’Brien – Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Marianne Jackson – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Nigel Morgan – DWP
Rhianwen Edwards – Grŵp Llandrillo Menai
Rob Dix – Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Y Dull LEADER

"Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale"

Mae LEADER yn acronym Ffrengig sy’n golygu ‘Cysylltiadau rhwng yr economi wledig a chamau gweithredu datblygu’. Mae’n ddull o harneisio gwybodaeth leol er mwyn galluogi agwedd wedi’i harwain gan y gymuned ‘o’r gwaelod i fyny’ at ddatblygu gwledig ac mae’n rhaglen ledled Ewrop.

Nod LEADER yw cynyddu cefnogaeth i rwydweithiau busnes a chymunedau gwledig lleol i feithrin gwybodaeth a sgiliau, ac annog arloesi a chydweithredu er mwyn mynd i’r afael ag amcanion datblygu lleol.

Enghreifftiau syniad prosiect ar gyfer y 5 thema:

YCHWANEGU GWERTH AT HUNANIAETH LEOL AC ADNODDAU NATURIOL A DIWYLLIANNOL


 • Prosiectau sy’n gwneud y defnydd gorau o asedau naturiol megis mentrau tyfu bwyd yn y gymuned neu goetiroedd cymunedol
 • Datblygu gweithgareddau newydd sy’n gysylltiedig â’r amgylchedd naturiol a threftadaeth
 • Adeiladu gallu digwyddiadau i annog cynaliadwyedd
 • Datblygu syniadau i gynyddu’r defnydd o’r Iaith Gymraeg
 • Datblygu syniadau sy’n cysylltu cynhyrchwyr, manwerthwyr, arlwywyr ac ymwelwyr a chynnyrch at ei gilydd
 • Gwella gwybodaeth am amgylchedd hanesyddol a naturiol lleol y darparwyr twristiaeth lleol

HWYLUSO DATBLYGIAD CYN-FASNACHOL, PARTNERIAETHAU BUSNES A CHADWYNI CYFLENWI BYR


 • Prosiectau sy’n cysylltu sgiliau ac anghenion (Banciau Sgiliau)
 • Datblygu partneriaethau busnes newydd neu dyfu rhai sy’n bodoli eisoes
 • Datblygu cynlluniau mentora/llysgennad
 • Prosiectau sy’n creu diwylliant entrepreneuraidd ac arloesol
 • Prosiectau sy’n galluogi cyflogi pobl leol
 • Datblygu cynnyrch neu brosesau newydd
 • Datblygu a/neu adeiladu ar frandiau Conwy
 • Dulliau peilot arloesol i ddatblygu cadwyn gyflenwi
 • Prosiectau sy’n defnyddio dulliau arloesol o gynyddu nifer y busnesau sy’n ymgysylltu â gwasanaethau cymorth cyhoeddus a phreifat

YMCHWILIO I FFYRDD NEWYDD O DDARPARU GWASANAETHAU LLEOL ANSTATUDOL


 • Treialu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau megis cludiant
 • Hwyluso ymgysylltiad a gwybodaeth gymunedol i nodi gwytnwch cymunedol a gallu i alluogi cyflwyno gwasanaethau
 • Prosiectau sy’n adeiladu gallu ffactorau lleol i’w galluogi i ddarparu gwasanaethau lleol
 • Prosiectau arloesol sy’n gwella iechyd a lles pobl leol
 • Ymchwil ac ymweliadau gydag enghreifftiau prosiect arfer gorau eraill
 • Prosiectau sy’n datblygu cyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau hyfforddi
 • Cefnogaeth ar gyfer datblygu canolbwyntiau cymunedol
 • Prosiectau sy’n arbrofi â ffyrdd amgen o gyflwyno gwasanaethau anstatudol

YNNI ADNEWYDDADWY AR LEFEL GYMUNEDOL


 • Gweithgareddau ymgysylltu cymunedol i ledaenu gwybodaeth ynni adnewyddadwy (YA) i gymunedau
 • Archwiliadau ynni i ganfod cymunedau problemus ar gyfer YA neu effeithlonrwydd ynni
 • Prosiectau sy’n cefnogi lleihau tlodi tanwydd yn y sir
 • Prosiectau sy’n defnyddio manteision cymunedol o YA i leddfu tlodi
 • Prosiectau sy’n cefnogi busnesau i ddod yn fwy effeithlon o ran ynni
 • Prosiectau sy’n defnyddio adnoddau naturiol i ddarparu atebion lleol
 • Hwyluso cefnogaeth gan gymunedau drwy ymweliadau mentora ac ymgyfarwyddo
 • Gweithgareddau ymgysylltu i ledaenu gwybodaeth YA i dirfeddianwyr a busnesau gwledig
 • Caffael tanwydd o goetiroedd cymunedol

MANTEISIO AR DECHNOLEG DDIGIDOL


 • Prosiectau sy’n cynyddu’r defnydd o dechnolegau digidol o fewn y sectorau busnes a chymunedol
 • Prosiectau sy’n defnyddio technolegau digidol i ddarparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy’n adeiladu ar lwyfannau gwe presennol neu’n creu rhai newydd
 • Prosiectau sy’n cynyddu’r defnydd o dechnoleg ddigidol i wella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd busnes
 • Arbrofi â chynlluniau mentora neu gyfeillio i annog y defnydd o gyfryngau cymdeithasol
 • Arbrofi â ffyrdd arloesol o ddefnyddio technolegau newydd i ddarparu gwybodaeth

 

STRATEGAETH DDATBLYGU LLEOL (LAWRLWYTHO)

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni yma