Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020

 

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Help i fuddsoddi mewn prosesu/marchnata a/neu datblygu cynnyrch amaethyddol.

Bwriad y Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd (FBIS) yw helpu pobl sy’n cynhyrchu cynhyrchion amaethyddol ar lefel gynradd, a hefyd busnesau sy’n ymgymryd â gweithgareddau prosesu cam cyntaf a/neu ail gam yng Nghymru.

 


Ffurflen Gais y Grant Busnesau Fferm (GBFf): Ar-lein nawr!

Ffenestr Mynegi Diddordeb yn cau ar 30 Mehefin 2017 

Mae’r Grant Busnes i Ffermydd yn elfen bwysig o ddogfen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020. Nod y grant hwn yw helpu ffermwyr yng Nghymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliadau amaethyddol.

 


Rhestr o Gyfnodau Datgan Diddordeb mewn Cynlluniau 

Tabl cyfredol o Gyfnodau Datgan Diddordeb a dyddiadau yn y dyfodol.

Glastir

Adfer Coetir Glastir

Ffenestr Mynegi Diddordeb yn cau ar 30 Mehefin 2017 

Bydd yr arwynebedd sy’n gymwys am arian cynllun Adfer Coetir Glastir ddwywaith yr arwynebedd o goed llarwydd a nodwyd ar yr Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol neu’r drwydded cwympo coed.

 

Twristiaeth

Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS)

Mae’r cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS) ar gael i’r sector cyhoeddus, y trydyddd sector a sefydliadau dielw.


Y Gronfa Busnesau Bach a Micro (MSBF)

Mae’r Gronfa Busnesau Micro a Bychan (MSBF) ar gael i fusnesau micro a bychan sydd â llai na 50 o weithwyr cyfwerth ag amser llawn.

Storïau eraill o Gymru

Gwaith Prosesu Pren Gwerth £2 Filiwn

Mae teulu ffermio Cymreig sydd wedi creu menter prosesu coed gwerth £2 filiwn gydag arweiniad a chefnogaeth gan Cyswllt Ffermio yn dweud bod cyfleoedd cyffrous ar gael o fewn y sector i ffermwyr sy’n edrych i greu incwm cynaliadwy ar gyfer eu busnesau.


Cyfnewidfa Rheolaeth Cyswllt Ffermio – recriwtio nawr! 

Mae’r cyfnod ymgeisio ar agor nawr ar gyfer y Gyfnewidfa Rheolaeth. Rydym yn chwilio am ffermwyr neu goedwigwyr brwdfrydig, uchelgeisiol sy’n awyddus i ehangu eu gorwelion wrth gymryd rhan mewn ymweliad cyfnewid ag aelod-wladwriaethau eraill Ewrop a/neu groesawu ffermwr neu goedwigwr cyfnewid tramor i’w daliad. Os cewch eich dewis, gall eich ymweliad gael ei ariannu’n llawn at uchafswm o £4,000.


Cyd-drigo… Beth yn union y mae’n ei olygu?

Wedi’i gynllunio mewn partneriaeth ag Arwain Sir Benfro, rhaglen LEADER Sir Benfro, mae’n gwahodd pobl sy’n dymuno dysgu rhagor am Gyd-drigo i gymuned Cyd-drigo o’r enw Springhill yn Stroud ar Fai 13.

(Saesneg yn Unig)


Cynllun Peilot Mapio Cymunedol

Mae’r broses mapio cymunedol yn fodd o ddod â chymuned ynghyd i ganolbwyntio ar y pethau cadarnhaol yn yr ardal, gan gydnabod bod gan bawb rywbeth i’w gynnig a cheisio chwilio am atebion i unrhyw broblemau sy’n codi.


Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2017

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar yr adolygiad o’r Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2007, daeth rheoliadau diwygiedig i rym ar 16 Mai 2017. Nid oes unrhyw newidiadau mawr yn y Rheoliadau. Fodd bynnag, mae’r Rheoliadau newydd yn darparu mwy o eglurder ynghylch diffiniadau allweddol ac  yn symleiddio rhai o’r gofynion rheoliadol.


Masnach Cig Coch ar ôl Brexit yn Destun Trafod Mewn Cyfarfodydd Ffermwyr

Gyda dyfodol allforion cig oen a chig eidion Cymreig yn brif bwnc trafod yn ystod trafodaethau’n ymwneud ag effaith Brexit, mae Cyswllt Ffermio a HCC yn gweithio gyda’i gilydd mewn ymgyrch i gynorthwyo’r diwydiant i addasu i’r sefyllfa fasnach newydd.


Ymddiriedolaeth Rheilffyrdd Llangollen Cyf – Prosiect Gorsaf Ganolog Corwen

Mae Ymddiriedolaeth Rheilffyrdd Llangollen wedi derbyn grant gwerth £128,000 ar gyfer adeiladu platfform ynys ar safle gorsaf ganolog Corwen lle mae gweithlu gwirfoddol, gyda chymorth contractwyr, wedi ail-beiriannu’r hen arglawdd rheilffordd i greu cyfleuster newydd.


Menter Moch Cymru yn Creu Lle Amlwg i Borc o Gymru ar Fwydlenni 

Mae menter newydd i gefnogi a datblygu’r sector moch yng Nghymru – Menter Moch Cymru 

Fel rhan o ymgyrch amlochrog, mae Menter Moch Cymru yn gweithio gyda phob sector o’r gadwyn gyflenwi i ddatblygu diwydiant moch mwy cynaliadwy, proffidiol a chadarn yng Nghymru, ac wrth wneud hynny, mae’n anelu at gynnydd o 10% yn y genfaint foch.

 

Beth sy’n digwydd yn y Deyrnas Unedig?

Wedi derbyn cyllid gan y Loteri Fawr?

Rydym yn awyddus i chi fod mor hyblyg a chreadigol â phosibl wrth ddefnyddio eich arian grant. Eto i gyd, nid oes angen i chi gyhoeddi eich dyfarniad cyllid.

(Saesneg yn Unig)


Cynhadledd Busnesau Gwledig 2017

Ailddiffinio Ffermio – 28 Tachwedd 2017 – Queen Elizabeth II Centre, San Steffan. 

Bydd ail Gynhadledd CLA ar gyfer Busnesau Gwledig, a elwir yn Ailddiffinio Ffermio, yn dwyn ynghyd fusnesau gwledig, llunwyr polisi a phobl ddylanwadol o fewn y diwydiant yng nghanol Llundain.

(Saesneg yn Unig)

 


Cynhadledd Wledig 2017

 5 a 6 Medi 2017 – Park Campus, Cheltenham

Seilwaith Llwyddiant – Llwybrau Newydd ar gyfer Twf Economaidd.

Siaradwyr gwadd uchel eu proffil a gweithdai, archebwch cyn 16 Mehefin i dderbyn gostyngiad.

(Saesneg yn Unig)

 

Beth sy’n digwydd yn Ewrop?

7fed Cyfarfod Grŵp Llywio y Rhwydweithiau Gwledig

Canolbwyntiodd seithfed cyfarfod y Grŵp Llywio Rhwydweithiau Gwledig Ewropeaidd ar weithgareddau sydd ar y gweill gan rwydweithiau a sut y mae’r rhain yn cyfrannu at Gynllun Gweithredu Cork 2.0.

Yn benodol, trafodwyd a chynigiwyd yn ystod y cyfarfod syniadau ar gyfer datblygu gweithgareddau 2017-2018 y rhwydweithiau ENRD a EIP-AGRI.

(Saesneg yn Unig)

 


Rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd 2014-2020

Mae rhaglen Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (ETC) 2014-2020 yn darparu cyfleoedd i ranbarthau yn yr UE gydweithio i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cyffredin.


Ffermwyr Ifanc, Mynegwch Eich Barn!

Caiff ffermwyr ifanc eu hannog i helpu i bennu’r prif anghenion a materion sy’n effeithio ar eu gallu i adeiladu sector amaethyddol cynaliadwy – drwy gwblhau arolwg byr CEJA a fydd ar draws yr UE.

(Saesneg yn Unig)


Busnesau Gwledig – Ardaloedd Gwledig Campus a Chystadleuol

‘Busnesau Gwledig’ yw is-thema bresennol gwaith thematig ENRD ar ‘Ardaloedd Gwledig Campus a Chystadleuol’.

Bydd Grŵp Thematig yn gweithio ar y pwnc hwn o fis Medi 2016 hyd fis Gorffennaf 2017. Bydd y Grŵp Thematig yn canolbwyntio ar y modd y gellir hyrwyddo clystyrau cystadleuol o fusnesau gwledig sy’n economaidd gadarn, gan adeiladu ar asedau gwledig a chreu swyddi.

(Saesneg yn Unig)

 


4ydd Gwobr Ewropeaidd am Arloesi Cydweithredol

Menter gan Cogeca yw’r ‘Wobr Ewropeaidd am Arloesi Cydweithredol’ a’i nod yw cydnabod a hyrwyddo arferion ac atebion arloesol sydd wedi’u creu gan fentrau cydweithredol amaethyddol ac Ewropeaidd. Mae hefyd yn awyddus i rannu, o fewn y sector ac â llunwyr polisi lwyddiannau o fewn y gadwyn bwyd-amaeth, yn ogystal â’r dulliau blaengar o greu gwerth ar gyfer eu haelodau.

(Saesneg yn Unig)


22 o Brosiectau ar gyfer Cam Nesaf y Fenter Partneriaethau Arloesi Ewrop

Cyhoeddodd y Gweinidog Amaethyddiaeth, Bwyd a’r Môr, Michael Creed T.D.  heddiw ganlyniadau proses gystadleuol ar gyfer dewis cynigion i fwrw ymlaen â Cham 2 y Fenter Partneriaethau Arloesi Ewrop (EIP).

(Saesneg yn Unig)