LEADER

Y Dull LEADER

"Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale"

Mae LEADER yn acronym Ffrengig sy'n golygu ‘Cysylltiadau rhwng yr economi wledig a chamau gweithredu datblygu’.

Mae'n ddull o harneisio gwybodaeth leol er mwyn galluogi agwedd wedi’i harwain gan y gymuned 'o’r gwaelod i fyny' at ddatblygu gwledig ac mae’n rhaglen ledled Ewrop.

Nod LEADER yw cynyddu cefnogaeth i rwydweithiau busnes a chymunedau gwledig lleol i feithrin gwybodaeth a sgiliau, ac annog arloesi a chydweithredu er mwyn mynd i'r afael ag amcanion datblygu lleol.

Enghreifftiau syniad prosiect ar gyfer y 5 thema:


YCHWANEGU GWERTH AT HUNANIAETH LEOL AC ADNODDAU NATURIOL A DIWYLLIANNOL

 • Prosiectau sy'n gwneud y defnydd gorau o asedau naturiol megis mentrau tyfu bwyd yn y gymuned neu goetiroedd cymunedol
 • Datblygu gweithgareddau newydd sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd naturiol a threftadaeth
 • Adeiladu gallu digwyddiadau i annog cynaliadwyedd
 • Datblygu syniadau i gynyddu'r defnydd o'r Iaith Gymraeg
 • Datblygu syniadau sy'n cysylltu cynhyrchwyr, manwerthwyr, arlwywyr ac ymwelwyr a chynnyrch at ei gilydd
 • Gwella gwybodaeth am amgylchedd hanesyddol a naturiol lleol y darparwyr twristiaeth lleol


HWYLUSO DATBLYGIAD CYN-FASNACHOL, PARTNERIAETHAU BUSNES A CHADWYNI CYFLENWI BYR

 • Prosiectau sy'n cysylltu sgiliau ac anghenion (Banciau Sgiliau)
 • Datblygu partneriaethau busnes newydd neu dyfu rhai sy'n bodoli eisoes
 • Datblygu cynlluniau mentora/llysgennad
 • Prosiectau sy'n creu diwylliant entrepreneuraidd ac arloesol
 • Prosiectau sy'n galluogi cyflogi pobl leol
 • Datblygu cynnyrch neu brosesau newydd
 • Datblygu a/neu adeiladu ar frandiau Conwy
 • Dulliau peilot arloesol i ddatblygu cadwyn gyflenwi
 • Prosiectau sy’n defnyddio dulliau arloesol o gynyddu nifer y busnesau sy’n ymgysylltu â gwasanaethau cymorth cyhoeddus a phreifat


YMCHWILIO I FFYRDD NEWYDD O DDARPARU GWASANAETHAU LLEOL ANSTATUDOL

 • Treialu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau megis trafnidiaeth
 • Hwyluso ymgysylltiad a gwybodaeth gymunedol i nodi gwytnwch cymunedol a gallu i alluogi cyflwyno gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n adeiladu gallu ffactorau lleol i'w galluogi i ddarparu gwasanaethau lleol
 • Prosiectau arloesol sy'n gwella iechyd a lles pobl leol
 • Ymchwil ac ymweliadau gydag enghreifftiau prosiect arfer gorau eraill
 • Prosiectau sy'n datblygu cyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau hyfforddi
 • Cefnogaeth ar gyfer datblygu canolbwyntiau cymunedol
 • Prosiectau sy'n arbrofi â ffyrdd amgen o gyflwyno gwasanaethau anstatudol


YNNI ADNEWYDDADWY AR LEFEL GYMUNEDOL

 • Gweithgareddau ymgysylltu cymunedol i ledaenu gwybodaeth ynni adnewyddadwy (YA) i gymunedau
 • Archwiliadau ynni i ganfod cymunedau problemus ar gyfer YA neu effeithlonrwydd ynni
 • Prosiectau sy'n cefnogi lleihau tlodi tanwydd yn y sir
 • Prosiectau sy'n defnyddio manteision cymunedol o YA i leddfu tlodi
 • Prosiectau sy'n cefnogi busnesau i ddod yn fwy effeithlon o ran ynni
 • Prosiectau sy'n defnyddio adnoddau naturiol i ddarparu atebion lleol
 • Hwyluso cefnogaeth gan gymunedau drwy ymweliadau mentora ac ymgyfarwyddo
 • Gweithgareddau ymgysylltu i ledaenu gwybodaeth YA i dirfeddianwyr a busnesau gwledig
 • Caffael tanwydd o goetiroedd cymunedol


MANTEISIO AR DECHNOLEG DDIGIDOL

 • Prosiectau sy'n cynyddu'r defnydd o dechnolegau digidol o fewn y sectorau busnes a chymunedol
 • Prosiectau sy'n defnyddio technolegau digidol i ddarparu gwasanaethau
 • Prosiectau sy'n adeiladu ar lwyfannau gwe presennol neu’n creu rhai newydd
 • Prosiectau sy'n cynyddu'r defnydd o dechnoleg ddigidol i wella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd busnes
 • Arbrofi â chynlluniau mentora neu gyfeillio i annog y defnydd o gyfryngau cymdeithasol
 • Arbrofi â ffyrdd arloesol o ddefnyddio technolegau newydd i ddarparu gwybodaeth


Gallwch ddarganfod mwy am LEADER yn y ffilm fer hon gan y Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig (ENRD): https://www.youtube.com/watch?v=vsMPAbzGlo4


Yn yr adran hon...

Grŵp Gweithredu Lleol Cyfarfod â’r tîm
LEADER Strategaeth Datblygu Lleol
Map