Arian LEADER

Nid yw LEADER yn rhaglen sy’n dyfarnu grantiau. Bydd yn cefnogi gweithgarwch a fydd yn profi ac yn datblygu syniadau a ffyrdd newydd o weithio. Er mwyn gwneud y gwaith cyn ddatblygol hyn gall arian LEADER  gefnogi:

  • Mentora / Arbenigedd - costau refeniw sy'n gallu darparu mathau penodol o gymorth i sefydliadau a grwpiau i'w helpu i ddatblygu eu sgiliau a'u harbenigedd eu hunain. Mae hon yn agwedd wahanol i hyfforddiant.
  • Hyfforddiant - costau refeniw, er y gallai rhai eitemau bach o offer cael ei gynnwys hefyd ar gyfer yr hyfforddiant, er mwyn datblygu a chyflwyno cyrsiau mwy ffurfiol i grwpiau o bobl.
  • Astudiaethau Ymchwil / Dichonoldeb - costau refeniw ar gyfer cyfuniad o amser ymgynghorwyr a staff i ymgymryd â'r ymchwil cefndirol ar gyfer problem neu fater penodol a chynhyrchu gwerthusiad ysgrifenedig cynhwysfawr o'r materion, yr atebion amgen, y costau ariannol, dadansoddiad risg  manwl ac argymhellion ar gyfer y camau nesaf.
  • Prosiectau Peilot – prosiectau ar raddfa fach neu brosiectau tymor cyfyngedig i brofi cysyniad neu roi cynnig ar dechneg arloesol o fewn ardal y Grŵp Gweithredu Lleol. Gall gynnwys gwariant refeniw neu gyfalaf o fewn y terfynau cyfalafu a nodir yn y canllawiau.

Os oes gan eich cymuned, sefydliad, grŵp neu fusnes syniad ar gyfer prosiect arloesol, llenwch y ffurflen "Datganiad o Ddiddordeb" isod. Pan fyddwn wedi derbyn eich ffurflenni byddwn yn cydnabod hynny. Bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich syniad.

Os hoffech drafod eich syniad / prosiect yn y lle cyntaf yna cysylltwch ag aelod o'r tîm ar 01492 576673 neu e-bostiwch ConwyLocalActionGroup@conwy.gov.uk

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen Datganiad o Ddiddordeb
Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen Cyfarwyddyd Datganiad o Ddiddordeb

Yn yr adran hon...

Arian LEADER Ffynonellau Ariannu Eraill