Facebook

English

Croeso i Grŵp Gweithredu Lleol Conwy

 

Croeso

CROESO I GONWY CYNHALIOL - Y RHAGLEN LEADER AR GYFER CONWY

Wedi'i ariannu trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru fel rhan o Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Mae Conwy Cynhaliol yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gyflwyno'r Rhaglen LEADER 2014 - 2020 yng Nghonwy.

Ar ôl cwblhau Rhaglen LEADER 2007 – 2013 yn llwyddiannus, rydym bellach wedi dechrau ar y rhaglen ddiweddaraf y llwyddodd Grŵp Gweithredu Lleol Conwy sicrhau £1,747,000 ar gyfer prosiectau.

Mae'n rhaglen fuddsoddi 7 mlynedd, sy'n anelu at wella gwydnwch a hyrwyddo newid trawsnewidiol mewn amaethyddiaeth, coedwigaeth a chymunedau gwledig. Gan ddod â thua biliwn o bunnoedd i gefn gwlad Cymru, bydd yn cefnogi ystod eang o weithgareddau sy'n:

• Gwella cystadleurwydd yn y sector amaethyddiaeth a choedwigaeth
• Diogelu a gwella amgylchedd gwledig
• Meithrin busnesau gwledig cystadleuol a chynaliadwy a chymunedau gwledig ffyniannus.

Bydd gweithgarwch y prosiect yn cael ei gyflwyno o dan bob un o'r 5 Thema LEADER:
• Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
• Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
• Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
• Ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol
• Manteisio ar dechnoleg ddigidol

Os oes gennych unrhyw brosiectau sy'n ymwneud â'r themâu uchod, cysylltwch ag aelod o'r tîm, byddem â diddordeb mawr mewn clywed gennych.

 

Sut allwn ni eich helpu chi...

farming Cymunedau ac Unigolion tourism Busnesau