Mae Conwy Cynhaliol, y Rhaglen Datblygu Gwledig ar gyfer Conwy, wedi pasio cam cais cyntaf y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig gyda thri phrosiect i “Gysylltu Conwy Wledig”.

Os byddant yn llwyddiannus yn yr ail gam, bydd y prosiectau yn galluogi rhai o’r ardaloedd mwy gwledig (nad oeddent wedi’u cwmpasu gan raglen Cyflymu Cymru) i gael mynediad i wasanaeth band eang a fydd yn darparu cysylltiadau cyflym iawn (30 Mbps a throsodd).

Byddai defnyddio technoleg ddiwifr yn golygu y gallai eiddo y tu allan i bentrefi, sydd hyd yma wedi bod yn rhy bell oddi wrth gyfnewidfeydd ffôn sydd wedi’u galluogi, fanteisio ar y cyflymder cynt hwn heb fod angen i fod â ffibr wedi’i gysylltu â’u heiddo.

Byddai’r prosiectau yn cwmpasu ardaloedd o amgylch pentrefi Llanfair Talhaearn i Lansannan; Llanrwst i Langernyw; a Nebo i Gapel Garmon, ar hyd coridor yr A5.

Dywedodd Elen Edwards, Rheolwr Datblygu Gwledig ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, “Gwella cysylltedd digidol yw un o’r blaenoriaethau ar gyfer cymunedau yn Sir Conwy, yn enwedig rheini sy’n byw mewn ardaloedd gwledig. Mae’n cefnogi datblygu economaidd, addysg, gofal cymdeithasol a gallai ddarparu datrysiadau tymor hir i ddarpariaeth gofal iechyd. Byddai cymeradwyo’r ceisiadau hyn a darparu ar gyfer ein cymunedau yn gam mawr o ran mynd i’r afael â thlodi digidol”.

Mae tîm Conwy Cynhaliol yn trin ceisiadau llawn nawr a gobeithio y bydd canlyniadau’r ail gam yn hysbys erbyn dechrau 2019.