Fel rhan o raglen LEADER RDP 2016-2020, cynhelir prosiectau peilot i wella dealltwriaeth trigolion lleol ac ymwelwyr o’n cynhyrchwyr a’n sector lletygarwch lleol ac i ddatblygu mwy o gyswllt rhyngddynt.

Nod Prosiect Grŵp Cynhyrchwyr Bwyd Gogledd Orllewin Cymru yw datblygu un strategaeth integredig ar gyfer hyrwyddo, datblygu a rheoli’r sectorau cynnyrch ac arlwyo lleol ledled Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn trwy chwalu’r ffiniau sirol traddodiadol a chreu un uned i ddarparu digwyddiadau bwyd ledled y rhanbarth. Bydd y prosiect yn datblygu model a fydd yn –

 • Sefydlu’r trefniadau llywodraethu a’r strwythurau sydd eu hangen i alluogi’r corff newydd i gynrychioli buddiannau cynhyrchwyr ac arlwywyr pob sir orau.
 • Gyfrifol am reoli digwyddiadau effeithiol a diogel o’r ansawdd orau trwy gydol 2018 sy’n bodloni gofynion sirol lleol.
 • Meithrin enw da cynhyrchwyr y rhanbarth a chodi proffil Gogledd Orllewin Cymru fel cyrchfan ar gyfer twristiaeth bwyd.
 • Cynllunio a chyflwyno system i gasglu a gwerthuso data ar y digwyddiadau y gallwn eu rhannu â’n rhanddeiliaid.

Mae Menter Môn yn arwain prosiect cydweithredu ar ran grwpiau LEADER Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn (Conwy Cynhaliol, Arloesi Gwynedd Wledig ac Arloesi Môn) wrth gyflwyno’r prosiect ac mae angen Hwylusydd Prosiect i ddarparu’r gwaith hwyluso canolog ar gyfer y prosiect hwn.  Rôl Hwylusydd Grŵp Cynhyrchwyr Bwyd Gogledd Orllewin Cymru fydd arwain y broses o gydlynu’r prosiect a’r digwyddiadau

Bydd y prif ddyletswyddau’n cynnwys:

 1. Cydlynu’r prosiect a darparu cefnogaeth ar gyfer o leiaf 12 digwyddiad. Bydd un o’r digwyddiadau y tu allan i’r rhanbarth er mwyn hyrwyddo bwyd Gogledd Orllewin Cymru.
 2. Hwyluso a mynychu cyfarfodydd yn ôl yr angen ac adrodd yn ôl i’r Bwrdd Strategol a swyddog prosiect LEADER.
 3. Trefnu digwyddiadau – Cysylltu ag arbenigwyr sain / goleuo / logisteg / Iechyd a Diogelwch a chreu cynllun digwyddiad gyda’r dogfennau ategol angenrheidiol.
 4.  Datblygu’r trywydd gwaith papur angenrheidiol er mwyn sicrhau bod pob digwyddiad yn cael ei gydlynu’n effeithiol ac effeithlon.
 5. Ffurfio a chynnal cyswllt cyfathrebu da gyda phob busnes yn yr ardal dan sylw ar ran grŵp Cynhyrchwyr Bwyd Gogledd Orllewin Cymru.
 6. Cynorthwyo i farchnata’r prosiect. Bydd hyn yn cynnwys datblygu gwefan (trwy gaffael gwaith gan 3ydd parti) ar gyfer cynhyrchwyr ac arlwywyr, tynnu sylw rhanddeiliaid allanol at y cynnydd yng ngwaith y grŵp, ac annog B2B a chyfranogiad mewn digwyddiadau.
 7. Cyflawni unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau eraill a allai fod yn briodol er mwyn sicrhau effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y prosiect yn ôl cyfarwyddyd y Grŵp Llywio a Swyddog Arweiniol LEADER.
 8. Mynychu cyfarfodydd a chynadleddau Rhwydweithio i sicrhau bod arferion da yn cael eu mabwysiadu ac i hyrwyddo’r prosiect.
 9. Cyflwyno adroddiad terfynol yn cynnwys model ar gyfer grŵp cynhyrchwyr Bwyd Gogledd Cymru ac yn rhoi manylion Dangosyddion Perfformiad yn unol â chytundeb a thrafodaeth gyda Swyddog Arweiniol LEADER. Y DP penodol yw –

Hwyluso rhwydwaith cynhyrchwyr/arlwywyr x 1

Hwyluso a chefnogi Rhanddeiliaid x 10

Hwyluso a chefnogi o leiaf 60 o gynhyrchwyr/arlwywyr

Creu model datblygiedig ar gyfer y Grŵp ar y cyd â Swyddog Arweiniol LEADER

Adrodd ar y digwyddiadau gan gynnwys y cynhyrchwyr newydd a gyflwynwyd, ac ati gyda chyfraniad gan y Swyddog Arweiniol

Bydd cyfnod y Prosiect yn rhedeg o 1af Ebrill 2018 i’r 28ain Chwefror 2019. Mae’r gallu i gyfathrebu’n Gymraeg yn nodwedd ddymunol

Ni ydym yn rhagweld y bydd y dyletswyddau angenrheidiol yn llawn amser ac rydym o’r farn mai 2/3 diwrnod yr wythnos ar y mwyaf sydd eu hangen dros y cyfnod hwn.

Bydd y tendr yn cael ei sgorio ar sail y meini prawf canlynol a dylid adlewyrchu hyn yn glir yn eich cyflwyniad.

Ansawdd y Cwmni – 40%

Dylid dangos ansawdd a phroffesiynoldeb gyda thystiolaeth. Dylai hyn gynnwys:

 • profiad hwyluso blaenorol gan gynnwys dolenni i allbynnau neu adolygiadau/gwerthusiadau ar berfformiad y cwmni
 • cymwysterau iechyd a diogelwch
 • Profiad o hwyluso grwpiau cymunedol, a phrofiad o gynllunio digwyddiadau.

Yn achos masnachwr unigol, pa strwythur cefnogi sydd yno er mwyn sicrhau cysondeb i’r grŵp.

Pris – 20%

Dylid dangos cyfradd pris fesul dydd a chadarnhad o’r nifer ddisgwyliedig o ddyddiau yn eglur. Dylid rhoi cyfanswm sy’n uchafswm ar gyfer cyflwyno’r rôl hwyluso. Dylai cyfnod y prosiect ganiatáu ar gyfer adborth ac ysgrifennu’r adroddiad.

Methodoleg – 40%

Mae cyflwyno’r prosiect yn gofyn am weithdrefnau cyfathrebu da a chynllunio eglur. Rhaid i’r ymgeisydd amlinellu’r fethodoleg y byddant yn ei defnyddio i ddarparu’r contract, ynghyd ag unrhyw dystiolaeth ategol yn seiliedig ar brofiad blaenorol.

Anfonwch eich cais at jane@mentermon.com erbyn yr 28ain Mawrth 2018.  Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â Jane Davies trwy’r e-bost uchod neu ar 01248 725704.