Arian LEADER

Sut i Wneud Cais am gyllid

Nid yw LEADER yn rhaglen sy’n dyfarnu grantiau. Bydd yn cefnogi gweithgarwch a fydd yn profi ac yn datblygu syniadau a ffyrdd newydd o weithio. Er mwyn gwneud y gwaith cyn ddatblygol hyn gall arian LEADER  gefnogi:

  • Mentora / Arbenigedd – costau refeniw sy’n gallu darparu mathau penodol o gymorth i sefydliadau a grwpiau i’w helpu i ddatblygu eu sgiliau a’u harbenigedd eu hunain. Mae hon yn agwedd wahanol i hyfforddiant.
  • Hyfforddiant – costau refeniw, er y gallai rhai eitemau bach o offer cael ei gynnwys hefyd ar gyfer yr hyfforddiant, er mwyn datblygu a chyflwyno cyrsiau mwy ffurfiol i grwpiau o bobl.
  • Astudiaethau Ymchwil / Dichonoldeb – costau refeniw ar gyfer cyfuniad o amser ymgynghorwyr a staff i ymgymryd â’r ymchwil cefndirol ar gyfer problem neu fater penodol a chynhyrchu gwerthusiad ysgrifenedig cynhwysfawr o’r materion, yr atebion amgen, y costau ariannol, dadansoddiad risg  manwl ac argymhellion ar gyfer y camau nesaf.
  • Prosiectau Peilot – prosiectau ar raddfa fach neu brosiectau tymor cyfyngedig i brofi cysyniad neu roi cynnig ar dechneg arloesol o fewn ardal y Grŵp Gweithredu Lleol. Gall gynnwys gwariant refeniw neu gyfalaf o fewn y terfynau cyfalafu a nodir yn y canllawiau.

Os oes gan eich cymuned, sefydliad, grŵp neu fusnes syniad ar gyfer prosiect arloesol, llenwch y ffurflen “Datganiad o Ddiddordeb” isod. Pan fyddwn wedi derbyn eich ffurflenni byddwn yn cydnabod hynny. Bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich syniad.

Os hoffech drafod eich syniad / prosiect yn y lle cyntaf yna cysylltwch ag aelod o’r tîm ar 01492 576673 neu e-bostiwch ConwyLocalActionGroup@conwy.gov.uk

Ffynonellau Ariannu Eraill

Sut i Wneud Cais

Mae’n rhaid i’r gweithgareddau fydd yn gymwys i gael cymorth ariannol gan Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 fod yn gydnaws â’r chwe Blaenoriaeth Datblygu Gweledig Ewropeaidd:

  • annog pobl i gyfnewid gwybodaeth ac i arloesi ym maes amaethyddiaeth a choedwigaeth, ac mewn ardaloedd gwledig
  • gwneud amaethyddiaeth o bob math yn fwy cystadleuol a gwneud ffermydd yn fwy hyfyw
  • hyrwyddo gwaith i drefnu cadwyni cyflenwi ac i reoli risg ym maes amaethyddiaeth
  • adfer, cadw a gwella ecosystemau sy’n ddibynnol ar amaethyddiaeth a choedwigaeth
  • hyrwyddo effeithlonrwydd o ran adnoddau a helpu gyda’r newid i economi carbon isel, sy’n gallu gwrthsefyll effeithiau’r hinsawdd, yn y sectorau amaethyddiaeth, bwyd a choedwigaeth
  • hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, gwaith i leihau tlodi a datblygu’r economi mewn ardaloedd gwledig.

Mae Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 yn gyfle rhagorol i helpu i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, tyfu busnesau gweledig a gwella lles cymunedau gwledig. Mae wedi’i ddylunio i fod yn arloesol, yn hyblyg ac yn integredig er mwyn ei fod yn sicrhau bod y buddsoddiadau y mae’r Rhaglen Datblygu Gwledig yn eu gwneud yn creu’r manteision gorau un.

Dilynwch ni ar Facebook er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – 2014-2020 Cynlluniau Rhaglen Datblygu Gwledig yn agor ar gyfer rownd gyntaf o Datganiadau o Ddiddordeb (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)

Disgwylir ffenestri pellach i’w gyhoeddi cyn bo hir. Y bwriad yw y bydd y cynlluniau agor a chau’r rheolaidd trwy oes y rhaglen.

Unwaith y rhaglen yn cael ei lansio 18 mis amserlen dreigl o ffenestri cynllun yn cael eu cyhoeddi o flaen llaw ar y wefan.

Cysylltwch â ni

Cael gwybod mwy am gyllid

Ebost: ConwyLocalActionGroup@conwy.gov.uk   |  Ffôn: 01492 576673