Gall mwyafrif helaeth y cartrefi a’r busnesau yng Nghymru bellach ddefnyddio band eang cyflym iawn. Fodd bynnag, mae rhai adeiladau heb fynediad o hyd, ble nad oes gan y sector preifat unrhyw gynlluniau i fynd i’r afael a hwy.

Fel rhan o’n hymdrechion i gynorthwyo gyda’r adeiladau sy’n weddill, heddiw rydym yn cyhoeddi cytundeb newydd gyda Llywodraeth y DU I gynnig cyllid ychwanegol ar gyfer adeiladau yng Nghymru drwy eu Cynllun Talebau Band Eang Gigabit.

Gall talebau Gigabit gael eu defnyddio gan fusnesau bach a’r Cymunedau lleol o’u hamgylch a all gyfrannau at gost gosod cyswllt sy’n addas ar gyfer gigabit. Bydd busnesau a phreswylwyr yng Nghymru bellach yn gymwys am gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru tuag at y costau hyn.

Drwy gynllun Llywodraeth y DU gall fusnesau hawlio hyd at £2500 tuag at gost cyswllt sy’n addas ar gyfer gigabit, nail ai’n unigol neu fel rhan o brosiect grŵp. Gall drigolion hawlio taleb gwerth £500 fel rhan o brosiect grŵp sy’n cynnwys busnes. Ar gyfer prosiectau grŵp, bydd Llywodraeth Cymru yn talu hyd at £3000 yn ychwanegol fesul busnes bach a Chanolig (BBaCh) a £300 yn ychwanegol fesul eiddo preswyl. Golyga hyn bod £5500 ar gyfer prosiectau grŵp yng Nghymru fesul busnes a hyd at £800 ar gael fesul eiddo preswyl.

Er y gall dros 95 y cant o adeiladau yng Nghymru gael mynediad at fand eang cyflym iawn, rydym bellach yn gweithio’n galed ar helpu’r pump y cant sy’n weddill. Nid oes ateb sy’n addas i bawb, ac mae’r Cynllun Talebau Band Eang Gigabit yn ddim ond un rhan o gyfres o fesurau i help gyda hyn.

Rydyn ni eisoes yn Buddsoddi £22.5 miliwn i gyrraedd y 26,000 o adeiladau sy’n weddill drwy fand eang ffibr. Mae hyn yn ychwanegol at y £200 miliwn o fuddsoddiad cyhoeddus yn y rhaglen Cyflymu Cymru, sydd wedi cysylltu dros 733,000 o adeiladau mewn ardaloedd ble nad oedd gan gwmnïau masnachol unrhyw gynlluniau i fynd yno.

Bydd y Cynllun Talebau Band Eang Gigabit yn disodli Cynllun Taleb Gwibgyswllt Llywodraeth Cymru, fydd yn dod i ben o heddiw (22 o Fawrth, 2019) ymlaen. Bydd ceisiadau ar gyfer y cynllunhwnnw a ddaeth i law cyn heddiw yn parhau i gael eu hystyried. Bydd ein cynllun Allwedd Band Eang Cymru yn parhau i fod ar gael i ddarparu grantiau i ariannu costau sefydlu y cysylltiadau band eang newydd.

Gall Cynllun Talebau Band Eang Gigabit gynnig ffynhonnell gyllido hollbwysig ar gyfer prosiectau cysylltedd grŵp yr hoffech hyrwyddo yn eich ardal o bosib. Gall Llywodraeth y DU gyhoeddi adroddiad misol sy’n rhoi amlinelliad o’r nifer sy’n gwneud cais yn eich ardal i’ch galluogi i gadw cofnod o’r galw. I gofrestru anfonwch e-bost at: gigabitvoucher@culture.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun a’r amrywiol opsiynau sydd ar gael yng Nghymru I’w gweld ar www.llyw.cymru/bandeang.